เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209430Supply Chain Management in Agricultural Business
การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:50414MELECT43412E  
อาจารย์:
 • อาจารย์ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 430-29-1
  วันสอบกลางภาค: 18 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  หมายเหตุ: LSC61
  Course Description
  โช่คุณค่าในอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการด้านโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้า การตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้าเกษตร


  Value chain in agricultural industry, logistics management for agricultural product; applied technology for agricultural trade, marketing, transportation and distribution.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH