เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209423International Business and Border Trade Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
แนวคิดและรูปแบบในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน บทบาท และความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน โอกาสและศักยภาพของการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน สภาพแวดล้อมการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน ทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน กลยุทธ์และยุทธวิธีการจัดการการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน และบทบาทของรัฐที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน โดยเน้นกรณีศึกษา


Concepts, roles, and importance of international business and border trade; opportunities and potential of international business and border trade; business environment – culture, social, economics, politics, technologies and competition; trade blocks and barriers; strategies for managing international business and border trade; government roles in managing international business and border trade; related case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH