เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209422Urban Logistics
การจัดการโลจิสติกส์สำหรับชุมชนเมือง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการขนส่งในเมือง ได้แก่เทคนิคทั่วไปทางคณิตศาสตร์และสถิติที่จำเป็นในการวางแผนการขนส่ง การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การพยากรณ์ความต้องการในการเดินทาง การออกแบบระบบขนส่งมวลชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการการจราจร


Basic concept in urban transport planning, mathematical and statistical techniques in transportation planning, data collection and presentation, trip forecasting, public transport system design, basic concept in traffic planning and management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH