เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209420Free Trade and Trade Privileges
การค้าเสรีและสิทธิประโยชน์ทางการค้า
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
รูปแบบการค้าระหว่างประเทศข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ และ นโยบายการค้าเสรีระหว่างประเทศโดยเน้นมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการนำเข้า การส่งเสริมการส่งออกและส่งเสริมการจัดการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศสิทธิประโยชน์ทางด้านการค้าของข้อตกลงการค้าเสรีข้อกำหนด มาตรการการสนับสนุนและมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับภาษีและไม่ใช่ภาษี


International trade form, agreement, and policy, for import and export control, support exporting and international logistics Management; Rules and Regulations; Trade privileges under free trade agreement; Trade restrictions both tariff barrier and non-tariff barrier.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH