เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209405Performance Measurement in Supply Chain
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1209100 หรือ
1209101 หรือ
1210326

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เครื่องมือในการพัฒนาร้างมาตรวัดและดัชนีต่างๆ ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมถึงการวัดความพึงพอใจลูกค้า ศึกษาถึงข้อดีและข้อจำกัดในการวัดประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Concepts, theories, principles and tools in developing metrics and indexes for logistics and supply chain performance measurement including customer service level measurement; advantage and limitation of performance measurement; other related topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH