เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209404Senior Project in Logistics and Supply Chain Management
โครงงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203331 และ 1209405 หรือ
1203331

Course Description
การบูรณาการทักษะด้านการจัดการและการบริหารในการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนาโครงการ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ วางแผนและออกแบบโครงการ ทดสอบโครงการ และประเมินผลการดำเนินงาน มีการนำเสนอโครงการอย่างเป็นระบบในขั้นตอนสุดท้าย


Integrate the operational and managerial skills to run a business in logistics and supply chain management; an independent study of a selected project under close supervision by an advisor; requiring objective setting, process planning, project designing, project testing, and performance measurement; preparation for a well-organized final presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH