เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209403Strategic Supply Chain Management
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1209204 และ 1209205 และ 1209315 หรือ
1209207 หรือ
1209209

Course Description
แนวความคิดและกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์การตัดสินใจของผู้บริหารในการเลือกกลยุทธ์และกลวิธีในการบริหารให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและกรณีศึกษา


Concept and process of strategic management; decision making on strategic alternatives; effective management of organization; case study
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH