เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209319Transport Safety and Environment
ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
บทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการขนส่ง การกำหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินการควบคุมผลิต การจัดเก็บ การลำเลียงและการขนส่งสินค้าอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบต่อสุภาพ และกรณีศึกษา


Roles and regulations related to transport safety; prevention and solution establishment; analysis and evaluation; production control; receiving and warehousing and transport of dangerous goods; modern technology for environment management; Environmental Impact Accessment (EIA), Environmental Health Impact Accessment (EHIA) and case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH