เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209316Demand Planning and Management
การวางแผนอุปสงค์และการจัดการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1209100 หรือ
1209101

Course Description
ความหมายและความสำคัญของการวางแผนอุปสงค์ องค์ประกอบที่สำคัญของอุปสงค์ บทบาทของการวางแผนอุปสงค์ในห่วงโซ่อุปทาน ความแปรปรวนของการวางแผนอุปสงค์ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์แซ่ม้า กลยุทธ์ที่ใช้ในการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ กระบวนการในการพยากรณ์ทั้งในรูปแบบในเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณ ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอุปสงค์ รูปแบบของการพยากรณ์ความต้องการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนบทบาทของการตลาดที่มีต่อการวางแผนอุปสงค์


Define demand planning and how its important; core components of demand; define the role demand planning plays in supply chain management; Identify the sources of variability in demand; describe supply chain dynamics, especially the bullwhip effect (or ripple effect); explain strategies for successfully countering the bullwhip effect; describe the forecasting process, including both quantitative and qualitative approaches; describe various collaborations among supply chain partners that can facilitate successful demand planning, including CPFR model; describe the role of marketing in demand planning.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH