เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209314Computer and Technology Applications for Logistics Problem Solving
การใช้โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1209100 หรือ
1209101 และ 1209203 หรือ
1209101 และ 1209207 หรือ
1209101 และ 1209209

Course Description
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยใช้เทคนิค โปรแกรมเชิงเส้น การควบคุมสินค้าคงคลัง การจำลองกระบวนการ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีเกม การแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน


Software application in analysis and problem solving in logistics and supply chain management, linear programming, inventory control, model simulation, queuing theory, game theory, uncertainty situation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH