เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209313Technology and Innovation for Logistics and Supply Chain
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
บทบาทของโครงสร้างเทคโนโลยีต่อระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานหน้าที่สำคัญของเทคโนโลยีที่ใช้ในการวางแผน พยากรณ์ การกำหนดการและการจัดการโซ่อุปทาน รวมถึงการสำรวจและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


The role of technology architecture on supply chain and logistics functions. The dominant technologies traditionally used in planning, forecasting, scheduling and managing supply chains. Exploring the emerging new technologies in order to create new innovative products to support logistics and supply chain operations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH