เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209312Business Operations and Production Development
การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1209203 หรือ
1210215 หรือ
1210219 หรือ
1209209 หรือ
1203252 หรือ
1210206 และ 1210207 หรือ
1209207

Course Description
การจัดระบบการบริหารงานอุตสาหกรรม กลยุทธ์การดำเนินงาน การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิตกำลังการผลิต การสินค้าคงคลัง การออกแบบกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน มาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพสินค้า การจัดการผลิตและการดำเนินงานภายใต้สภาพปัญหาทางธุรกิจในโลกปัจจุบัน


Management of operation units in industry; strategy, forecasting, operation processes, inventory, production design, global production standards, quality assurance and control; production and operations management under current business issue
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH