เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209206Transportation Economics
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202114 และ 1209100 หรือ
1202114 และ 1209101

Course Description
อุปสงค์และอุปทาน ด้านคมนาคมขนส่ง อันประกอบด้วย การผลิตและการกำหนดราคาในกิจการคมนาคมขนส่ง การวางแผน การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งด้านต่างๆ รวมถึงการศึกษาดูงานในภาคธุรกิจ


Demand, supply and price determination of transportation; planning; system development of transportation economics including field trip
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH