เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209203Quantitative Analysis for Business Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203104 หรือ
1203105 หรือ
1202212

Course Description
กระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ กระบวนการตัดสินใจ รูปแบบและวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น การโปรแกรมเชิงเส้น การขนส่ง ทฤษฎีเกม การวิเคราะห์ข่ายงาน การควบคุมสินค้าคงคลัง การจำลองทางคณิตศาสตร์ และ การวิเคราะห์มาร์คอฟ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในโลกปัจจุบัน


Management science, decision making processes; methodology in quantitative analysis; mathematical models and application to business problems and current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH