เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202401Special Problem
ปัญหาพิเศษ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202398

Course Description
ปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้นจริงและทันสมัย โดยประมวลความรู้ทาง เศรษฐศาสตร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา มีความเข้าใจงานวิจัยของตนเองเป็นอย่างดี และสามารถนำเสนอเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี


Undergraduate research project in economic areas under supervision.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH