เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003721Hormone and Application in Anti Aging Science
ฮอร์โมนและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การควบคุมการทำงาน กายวิภาคและฮิสโตวิทยา การทำงานและกระบวนการเผาผลาญของฮอร์โมน การควบคุมการสังเคราะห์และหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อต่างๆ เช่น ต่อมพิทูอิทารี ต่อมไพเนียล (เมลาโทนิน), แอดรีนัล เมดัลลา (แคธีโคลามีนส์), แอดรีนัล คอร์เท็กซ์ (คอร์ติโคสเตรียรอยด์, กลูโคคอร์ ติคอยส์), ธัยรอยด์ และพาราธัยรอยด์ (ธัยรอยด์ฮอร์โมนส์, พาราธอร์โมนส์, แคลซิโทนิน) เป็นต้น และการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์


Endocrinology and hormone metabolism; basic concepts of endocrine control; anatomy and physiology of endocrine gland function; metabolic effects of endocrine gland; synthesis and control of hormone secretion from Pituitary gland, Pineal gland (Melatonin), Adrenal Medulla (Catecholamines), Adrenal cortex (Corticosteroids, Glucocorticoids), Thyroid and parathyroid gland (Thyroid hormone, Parathormone, calcitonin) and application in Anti Aging Science.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH