เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001731General Clinical Dermatology 1
ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อาการ และอาการแสดง พยาธิสภาพ สาเหตุ การวินิจฉัย และการรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย


Sign and symptoms; pathology; causes; diagnosis and treatment of common skin diseases in Thailand.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH