เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002725Hormone and Application in Anti Aging Medicine
ฮอร์โมนและการประยุกต์ใช้ทางเวชศาสตร์ชะลอวัย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สรีรวิทยา การควบคุมการทำงาน กายวิภาคและฮิสโตวิทยา การทำงานและกระบวนการเผาผลาญของฮอร์โมน การควบคุมการสังเคราะห์และหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อต่างๆ เช่น ต่อมพิทูอิทารี ต่อมไพเนียล (เมลาโทนิน), แอดรีนัล เมดัลลา (แคธีโคลามีนส์), แอดรีนัล คอร์เท็กซ์ (คอร์ติโคสเตรียรอยด์, กลูโคคอร์ติคอยส์), ธัยรอยด์ และพาราธัยรอยด์ (ธัยรอยด์ฮอร์โมนส์, พาราธอร์โมนส์, แคลซิโทนิน) และการประยุกต์ใช้ทางเวชศาสตร์ชะลอวัย


Hormone; hormone metabolism; basic concepts of endocrine control; anatomy and physiology of endocrine gland function; metabolic effects of endocrine gland; synthesis and control of hormone secretion from Pituitary gland; Pineal gland (Melatonin); Adrenal Medulla (Catecholamines); Adrenal cortex (Corticosteroids, Glucocorticoids); Thyroid and parathyroid gland (Thyroid hormone, Parathormone, calcitonin) and application in Anti-Aging Medicine etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH