เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203134Introduction to Business Management
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดการทำธุรกิจเบื้องต้นซึ่งประกอบด้วยการจัดการองค์กร การเงิน การบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจ การจัดการทั่วไป การผลิตและดำเนินการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการนวัตกรรม และการจัดการระบบข้อมูลทางธุรกิจ และแนวคิดการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน


Introduction to business concepts including organizational management, finance, accounting, marketing, human resource management, business ethics, production and operation, international business management, entrepreneurship, innovation management and business information system management, current issue in business management
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH