เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210106Personality Development and Service Attitude
การพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติทางด้านงานบริการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพ กำหนดคำจำกัดความของคำว่า “บุคลิกภาพในงานธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบริการ” แนวทางและวิธีการต่างๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งตัว การวางตน และมารยาทที่ควรจะต้องได้รับการฝึกฝนและขัดเกลาให้เหมาะกับลักษณะงาน การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ความเชี่ยวชาญ และมารยาทที่ใช้ทั่วไป ความรู้ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อวัจนภาษาและอวจนภาษา ความประพฤติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อความเหมาะสมและประทับใจในการบริการ การพัฒนาทัศนคติการบริการให้มีคุณภาพ


The theories, concepts and definition of the word “Personality in Service Business”, methods and techniques of personality development including personality adjustment, apparel selection, self-conforming and social etiquette required by the services job. The approached to develop social behavior, skills and etiquette generally practiced in both national and international societies. The knowledge of factors affecting body language, verbal language as well as individual personal conduct, the services attitude to be developed with the appropriate applicability of the internal quality and external appearance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH