เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202115Principles of Microeconomics
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทานและการกำหนดราคาดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจเสรี ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน บทบาทของรัฐบาลในการกำหนดราคาและปริมาณดุลภาพในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคในการแสวงหาความพอใจสูงสุดจากการบริโภค แนวคิด เกี่ยวกับการผลิตและต้นทุนการผลิต การทำกำไร การกำหนด ราคา และปริมาณ การผลิตของหน่วยธุรกิจและอุตสาหกรรมในตลาดชนิดต่างๆ แนวคิดเกี่ยว กับปัจจัย การผลิตและผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต ตลอดจนการกำหนด ราคาและปริมาณว่าจ้างปัจจัยการผลิตในตลาด ชนิดต่างๆ


Introduction to economics; concepts and theories of demand and supply with equilibrium price and output determination; elasticities; the role of government in determining market outcome; consumer behavior and utility maximization; theories of production and cost; profit maximization and determination of price and outputs in various product and factor markets.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH