เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201101Foundations of Accounting
การบัญชีเบื้องต้น
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประวัติวิชาชีพบัญชีและแนวคิดทางการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดทางการบัญชี หลักการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน วงจรทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึก บัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ และกิจการซื้อขายสินค้า หลักการและวิธีการของระบบใบสำคัญ ระบบเงินสดย่อย บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม


Meaning and objectives of accounting; history of accountancy profession and accounting thought; ethics for professional accountants; the usefulness of accounting information; accounting framework; accounting principles and financial reporting standards; accounting cycle; principles and methods of the double-entry system of accounting; journalizing and posting entries to general and special ledgers; preparing trial balance and working papers; adjusting entries; closing entries; preparation of financial statements for servicing and merchandising firms; principles and methods of voucher system; pretty cash system; control accounts and subsidiary ledgers; and accounting for value-added taxes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH