เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502102Electric Circuit Analysis
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แบบจำลองของวงจรไฟฟ้า นิยามและกฎต่างๆ ทางไฟฟ้า สัญญาณและรูปคลื่นของสัญญาณต่างๆ หลักการและวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทั่วไป ออปแอมป์และการใช้งาน วงจรกระแสตรง ศึกษาวงจรขั้นมูลฐาน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ


Electronic circuit modeling; definitions and rules; signal wave form; principles and methods of electric circuit analysis; operational amplifier (OP-AMPS); direct circuit (DC) analysis; fundamental circuits.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH