เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005102Thai Pronunciation 1
การออกเสียงภาษาไทย 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ตามระบบเสียงภาษาไทย การออกเสียงพยางค์ คำและประโยคในภาษาไทย การเปรียบเทียบการออกเสียงภาษาไทยกับภาษาของผู้เรียน


Pronunciation of consonants, vowels and tones according to Thai phonology; pronunciation of syllables, words and sentences; and comparison between Thai pronunciation system and that of the learner’s native language.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH