เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005101Basic Thai Reading and Writing 1
การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต6 (4-4-10)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อักขรวิธีไทยเบื้องต้นการคัดลายมือ ไตรยางค์และการผันวรรณยุกต์ โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน การอ่านและการเขียนคำศัพท์และประโยคขนาดสั้น


Basic Thai orthography; handwriting; three groups of letters and tonal system; basic grammar and sentence structures; and reading and writing words and short sentences.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH