เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1103108Fundamentals of Biology
พื้นฐานทางชีววิทยา
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานชีววิทยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การบูรณาการหลักอณูชีววิทยาและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ พืชและสัตว์ เซลล์และกลไกของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับ การเจริญเติบโต และการตายของเซลล์ มะเร็งและความผิดปกติทางพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ พืชและ จุลินทรีย์ วิวัฒนาการ หลักนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ แนวโน้มและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


Basic knowledge in biology for upper biology courses; Introduction to diversity; integrating the principles of molecular biology and biochemistry in the structure and function of microbial cells, plant, and animal; cellular and molecular mechanisms underlying cell growth/death cycles, cancer and genetic disorders; structure and function of animals, plants and microbes; evolution; the principles of ecology and conservation biology; trends and innovation in biotechnology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH