เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1103108Fundamentals of Biology
พื้นฐานทางชีววิทยา
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้พื้นฐานชีววิทยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การบูรณาการหลักอณูชีววิทยาและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ พืชและสัตว์ เซลล์และกลไกของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับ การเจริญเติบโต และการตายของเซลล์ มะเร็งและความผิดปกติทางพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ พืชและ จุลินทรีย์ วิวัฒนาการ หลักนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ แนวโน้มและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


Basic knowledge in biology for upper biology courses; Introduction to diversity; Integrating the principles of molecular biology and biochemistry in the structure and function of microbial cells, plant, and animal; Cellular and molecular mechanisms underlying cell growth/death cycles, cancer and genetic disorders; Structure and function of animals, plants and microbes; Evolution; The principles of ecology and conservation biology; Trends and innovation in biotechnology.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH