เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1401105Agro-Industrial Vision
วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร โซ่อุปทาน ลักษณะของอุตสาหกรรมอาหาร แรงบันดาลใจและบทบาทของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แนวคิดการแปรรูปอาหาร หัวข้อที่สนใจในปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหาร ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Introduction to Agro-Industry; supply chain; characteristics of food industries; inspiration and role of food scientists and technologists; concepts of food processing; current issues and trends in food industry; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH