เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1401105Agro-Industrial Vision
วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร โซ่อุปทาน ลักษณะของอุตสาหกรรมอาหาร แรงบันดาลใจและบทบาทของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แนวคิดการแปรรูปอาหาร หัวข้อที่สนใจในปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหาร ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Introduction to Agro-Industry; supply chain; characteristics of food industries; inspiration and role of food scientists and technologists; concepts of food processing; current issues and trends in food industry; study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH