เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1205416Strategic Management for Service Industry
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ การวิเคราะห์คู่แข่ง การตัดสินใจของผู้บริหารในการเลือกกลยุทธ์ กลยุทธ์ตามลำดับขั้น กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินและการควบคุมกลยุทธ์ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ


Concepts of strategic management: internal and external analysis, competitor analysis, decision making of strategic choices, hierarchy of strategy, strategic planning process, strategic implementation and control, and gaining the competitive position for service industry
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH