เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1205414Cross Cultural Communication for Service Industry
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและธุรกิจบริการ ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การติดต่อข้ามวัฒนธรรมระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน


Relationship between culture and services business: importance, definitions, typologies and diversity of cultures; factors influencing on cross cultural communication; problems of cross-cultural communication; inter-cultural contact between host and guest
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH