เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1205347Cross Border Tourism in Greater Mekong Sub Region
การท่องเที่ยวข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ลักษณะ องค์ประกอบ ประเภทและ หลักการจัดการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บทบาทของภาคีการท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์กรณีศึกษา


Concept, characteristic, component, type, principle of sustainable cross border tourism management in Greater Mekong Sub region (GMS), stakeholders’ roles and factors affecting cross border tourism promotion; business related to cross border tourism; a case study analysis
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH