เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202480Economic Development Theory
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202490

Course Description
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา โดยการเปรียบเทียบประเทศต่างๆ รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนา บทบาทของนวัตกรรม วัฒนธรรม นโยบาย และ การบริหารจัดการของภาครัฐต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วาทกรรมการพัฒนา และ แนวคิดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น สินเชื่อรายย่อย และการลดความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นในสังคม


Evaluate Economic development; key features of the development process across countries; determinants of factor accumulation by individual, firm, and society; role of innovation, culture and governance on economic development; modern models of development theory; microfinance; and inequality.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH