เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202386Forecasting in Economics and Business
การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202311 หรือ
1202220

Course Description
เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อใช้ในการพยากรณ์ กระบวนการพยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้แบบจำลองในการพยากรณ์ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านสถิติและเศรษฐมิติเพื่อใช้ในการพยากรณ์


Principles of quantitative economic in forecasting; the forecasting process; data considerations, and forecasting model selection; techniques of forecasting used in economics and business; application of statistical and econometric software.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH