เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202346Laws and Economics
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบตลาด โครงสร้างและพฤติกรรมองค์กรธุรกิจ ระบบการแข่งขัน ระบบการเงินและการลงทุน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและเศรษฐศาสตร์


Introduction to laws relating to market system, structure and behavioral organization, competition, finance and investment; international economics law; relationship between laws and economics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH