เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202426Sufficiency Economy and Buddhist Economics
เศรษฐกิจพอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
หลักแนวคิดและการประยุกต์ใช้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร์ การตีความแนวคิดและนำหลักคิดนั้นไปสู่การปฏิบัติจริง


Principles and practice of Sufficiency Economy and Buddhist Economics; interpretation of the concepts and its applications.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH