เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202425Labor Economics and Demographic Analysis
เศรษฐศาสตร์แรงงานและการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทำงานของตลาดแรงงาน ทฤษฎีอุปสงค์อุปทานในตลาดแรงงาน การกำหนดค่าจ้าง การย้ายถิ่นของแรงงาน การว่างงาน บทบาทของสถาบันแรงงาน บทบาทของแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ เครื่องมือในการวิเคราะห์และพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้าง ขนาดขนาด ความเติบโต ความหนาแน่นของประชากร รวมถึงอัตราการเจริญพันธ์ อัตราการตาย การเคลื่อนย้ายแรงงาน การเปลี่ยนแปลงทางประชากร และนโยบายรัฐที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน


Concepts and theories of labor market functioning; theories of labor demand and supply; wage determination; labor migration; unemployment; role of labor organizations; role of labor in economic development; application of economic analysis and forecasting on Demographic including age-structure; population size, growth, density, distribution; life cycle; fertility; mortality; migration; Demographic transition; and government policies in the labor market.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH