เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202424Ecological and Environmental Economics
นิเวศเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
ประยุกต์หลักแนวคิดเชิงระบบนิเวศและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก อันนำไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


Application of economic principles to environmental and ecological issues at a local and global scale; green economy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH