เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202387Geographical Economics
ภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่าง พื้นที่ ห้วงเวลา วัฒนธรรม และ การเมือง ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ และทรัพยากร


Spatial, temporal, cultural, and political aspects of economy and resources.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH