เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202428Financial Economics and Securities Analysis
เศรษฐศาสตร์การเงินและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201117 และ 1202212

Course Description
ประเภทของหลักทรัพย์ ทฤษฎีการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ดุลยภาพของราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาดทุน การจัดการการลงทุนในหลักทรัพย์ การประเมินสมรรถนะของการจัดการการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ และการลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ


Types of portfolio; theories of decision making in portfolio investment; capital asset pricing and price equilibrium; theories of efficient market; portfolio investment management; earning evaluation of portfolio investment; the use of derivatives in financial risk management; and international portfolio investment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH