เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202419Economics of Innovation
เศรษฐศาสตร์นวัตกรรม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
ธรรมชาติและความสำคัญของนวัตกรรม ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมของชมปีเตอร์ ทั้งนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านกระบวนการ และนวัตกรรมด้านกฎเกณฑ์ แบบจำลองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตจากตัวแปรภายนอกและนวัตกรรม ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สถาบันและการดำเนินงานขององค์กร เศรษฐศาสตร์นวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถในการแข่งขันและสมรรถนะของธุรกิจ กลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมด้วยวิธีการและเครื่องมือทางการวิจัยและการจัดการ ทฤษฎีการเติบโตทางนวัตกรรมและอุตสาหกรรม ประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบเอเชีย เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมอุตสาหกรรม


Nature and importance innovation; Schumpeter’s economic theory of innovation: product innovation, process innovation and regulatory innovation; Solow economic growth model: innovations and exogenous growth; theory of institutional economics and organizational performance; Economics of Innovation, entrepreneurship, competitiveness and firms’ performance; strategies and practical implementation for innovation and renewal by applying research and management methods and tools; theory of innovation and industry growth and experiences of both the US and Asian countries; economics of industrial innovation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH