เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202417Modelling Econometrics in Finance
แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับการเงิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202311

Course Description
ราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทางการเงิน คุณสมบัติของข้อมูลทางการเงิน สร้างแบบจำลองสำหรับตัวแปรที่มีลักษณะคงที่ การเข้าใจลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาด้านการเงิน ความสัมพันธ์ร่วม ประมาณการณ์ด้วยแบบจำลองหลายๆ แบบ การสร้างแบบจำลองถึงความสัมพันธ์ที่ดีกว่าแบบจำลองกำลังสองน้อยสุดประกอบด้วย ข้อมูลตัวแปร กระบวนการทำให้ข้อมูลเป็นลักษณะทั่วไป ความน่าจะเป็นสูงสุด สร้างแบบจำลองความแปรปรวน ตัวแปรเดี่ยวและหลายๆตัวแปร


Financial asset prices and returns; properties of financial data; modelling stationary variables covering nonstationary addressing in financial time series, cointegration, forecasting with various process of model; dependence modelling beyond least square consisting instrumental variables, generalized method of moments, maximum likelihood, modelling volatilities and modelling variance in multivariate models.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH