เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202413Industrial Organization
เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112

Course Description
โครงสร้างของตลาด ทั้งตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย และตลาดผู้ขายมากราย พฤติกรรมของผู้ประกอบการในตลาดต่างๆเช่นการแบ่งแยกราคาขาย กลยุทธ์ในการตั้งราคา การโฆษณา การรวมตัวในแนวตั้ง และพฤติกรรมกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงสร้างและพฤติกรรมของผู้ประกอบการต่อกำไรและสวัสดิการของผู้บริโภค บทบาทของกฎหมายป้องกันการผูกขาดในการส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ


Market structure of perfect competitive, monopoly, oligopoly, and monopolistic firms; firms’ conduct in different market structure such as price discrimination, pricing strategies, advertising, vertical integration and strategic behavior; performance of firms in different market in term of economic profits and consumer welfare; role of antitrust law in promoting competition within the market.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH