เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202416Eastern Economy
เศรษฐกิจตะวันออก
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
ลักษณะเฉพาะของเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออก ช่วงเวลาสำคัญทางเศรษฐกิจ ช่วงการปฏิวัติ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เคยเกิดขึ้น เศรษฐกิจปัจจุบัน อัตราการเพิ่มของประชากร ความยากจน ความไม่เสมอภาค เงินเฟ้อ ปัญหาดุลการชำระเงิน การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การร่วมกลุ่มกันของประเทศในระดับภูมิภาค และความเชื่อมโยงต่อประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียน


The characteristics of eastern economy; epochal events such as the revolution, great depression; current economic issues including population growth, poverty, inequality, inflation, balance of payment problems, economic reform, and regional integration; and linkages to Thailand and ASEAN countries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH