เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202415Western Economy
เศรษฐกิจตะวันตก
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
ลักษณะเฉพาะของเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตก ช่วงเวลาสำคัญทางเศรษฐกิจ ช่วงการปฏิวัติ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เคยเกิดขึ้น เศรษฐกิจปัจจุบัน ทฤษฎีการร่วมกลุ่มกันของประเทศตะวันตก เขตการค้าเสรี สหภาพศุลกากร ตลาดร่วม นโยบายทั่วไป นโยบายเกษตรร่วมของสหภาพยุโรป ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายอุตสาหกรรม งบประมาณ การทำงานร่วมกันของกลุ่มประเทศตะวันตก และความเชื่อมโยงต่อประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียน


The characteristics of western economy; epochal events such as the revolution, great depression, and current economic issues; traditional theories of integration; free trade, customs union and common market; the main common policies focusing on common agricultural policy (CAP), environmental management system (EMS), industrial policy, the budget and cohesion; external economic relations; and linkages to Thailand and ASEAN countries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH