เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202414Issues in International Economic Policy
ประเด็นด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241

Course Description
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในประเด็นนโยบายต่างๆ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคระหว่างประเทศในสถานการณ์โลก ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมนโยบายและเสนอแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ


Application of economic analysis to policy issues; issues related to economic globalization, international and public-sector economics in real-world situations; apply relevant economic principles in the support of policy and strategy development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH