เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202412Economics of Foreign Direct Investment
เศรษฐศาสตร์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241

Course Description
บทบาทและความสำคัญของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขาเข้าและขาออก ทฤษฎีการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศ ผลกระทบของการลงทุนจากต่างประเทศต่อการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผู้ลงทุนและผู้รับการลงทุน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ บทบาทของภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศต่อการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ


Role and importance of inward and outward foreign direct investment; Theories of foreign direct investment; determinants of foreign direct investment; impacts of foreign direct investment on economic growth and development in the investing and recipient country; investment policy and promotion; role of government and international organizations in promoting foreign direct investment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH