เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202411Cross-Border Economy
เศรษฐกิจชายแดน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241 หรือ
1202219

Course Description
วิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจชายแดน ศักยภาพของพื้นที่ชายแดนด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ กรณีศึกษาประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันต่อการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของชายแดน ผลกระทบของการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดน นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ข้อตกลงว่าด้วยการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน บทบาทของภาครัฐต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน


Comprehensive analysis of border economy; potentials of border areas in the contexts of trade, investment, and logistics focusing on Greater Mekong Sub-region countries; push and pull factors of border trade, investment and logistics; impacts of border trade, investment, and logistics on border economic growth; policies, rule and regulations relating to border economic development and special economic zone; cross-border trade and transport agreements; and role of government in developing border areas.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH