เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202385Global Economy and International Supply Chain Analytics
การวิเคราะห์โซ่อุปทานระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241

Course Description
การวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกต่อการจัดการโซ่อุปทานระหว่างประเทศ การจัดการดำเนินงานผ่านโซ่อุปทานและดำเนินงานและกลยุทธ์โซ่อุปทาน การจัดการกระบวนการและขีดความสามารถ การจัดการนวัตกรรมกระบวนการ โครงสร้างกระบวนการบริการและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดการความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานโซ่อุปทานระหว่างประเทศ


Global economic and international supply chain analytics, managing operations across the supply chain and operations and supply chain strategies; managing processes and capabilities; product and process innovation; manufacturing and service process structures; managing quality; supply chain Management and logistics; managing change in international supply chain operations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH