เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202384Economy for the Future
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทบาท ความสำคัญ และการทรานส์ฟอร์เมชั่นของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อเศรษฐกิจและสังคม หลักการทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ต่อความเข้าใจในเศรษฐกิจดิจิตอล ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจในโลก การพัฒนาทางเทคโนโลยีและบริการ ข้อจำกัดและโอกาสในเศรษฐกิจดิจิตอล


Role, importance and transformation in digital technology on economies and societies; principle of economics and its contribution to the understanding of the digital economy; impacts of digital technology on global economy; services and technology development; limitations and future opportunities relating to digital economy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH